Friday, December 9, 2016

பர்த்தீசன் பாதாரவிந்த பதிகம் - 3

ஓம் ஸ்ரீ சாயிராம்

எளியார் உளார் இலாதார் 
  என்றேதும் பேதம் இலனாய்
அளியால் அனைவ ருக்கும் 
  அருள்செய்யும் அன்பு வடிவே
விளியாத முன்னம் வந்து 
  வீற்றாயே எங்கள் மனதில்
பளிங்கான பாதம் பணிவோம் 
  பர்த்தீச ஞான குருவே!

பொருள்:
இவன் எளியவன், இவன் செல்வந்தன், இவன் ஏழை என்பதாக எந்த வேறுபாடும் காண்பிக்காமல், பெருங்கருணையால் எல்லோருக்கும் ஒன்றுபோல அருள்செய்யும் அன்பின் வடிவானவனே! நாங்கள் உன்னை அழைப்பதற்கும் காத்திராமல் எங்கள் நெஞ்சில் வந்து நிறைந்துவிட்டாய். பர்த்தீசனான ஞானகுருவே, பளிங்குபோன்ற உன் பாதங்களைப் பணிகிறோம்.

Thursday, December 8, 2016

பர்த்தீசன் பாதாரவிந்த பதிகம் - 2


மலிதீது மாந்த ரிடையே
  மகதேவன் இல்லை யெனவே
ஒலிமீறி ஓங்கி எழவும்
  உளனிங் கெனாதுன் அருளால்
கலிகால மதனில் கடிதே
  காப்பாற்ற வந்த இறையே!
பொலிபாதம் போற்று கின்றோம்,
  பர்த்தீச ஞான குருவே!

பொருள்:
மனிதர்களிடையே தீக்குணங்கள் அதிகரித்து, பேரிறைவன் என்பவனே ஒருவனில்லை என்பதான இரைச்சல் அதிகரித்துப்போன இந்தக் கலிகாலத்தில், “இதோ நான் இருக்கிறேன்” என்று பெருங்கருணையோடு விரைந்து அவதரித்து எம்மைக் காப்பாற்றுவதற்கென வந்த பர்த்தீசனான ஞானகுருவே, உனது ஒளிமிகுந்த பாதங்களைப் போற்றித் தொழுகிறோம்.

Wednesday, December 7, 2016

Loving God: Deepavali Darshan


Once baba observed a mother trudging along, a baby on her hip, a heavy basket on her head. The next day was Deepavali, the Festival of Lights, when new clothes are a must. Baba had the car stopped. In reply to our questions she told us she had heard of Sai Baba, that a few people she knew had gone on Pilgrimage to Puttaparthi and that she she too had taken a vow to make the journey and have darshan of the Baba. Baba blessed both mother and child, and gave her money for new clothes, declaring, "Your vow is fulfilled. I am Sai Baba". She fell at Baba's Feet again and again, stood staring at the car as it sped along wondering whether it was all a dream.

From Loving God by Sri N. Kasturi

பர்த்தீசன் பாதாரவிந்த பதிகம் - 1


                                                   ஓம் ஸ்ரீ சாயிராம்

வேதார விந்தன் விடையன் 
 மேவிப் பிணைந்த வடிவே
ஆதார மூலப் பொருளே 
  அளவற்ற ஞானத் திருவே
ஓதா துணர்ந்த ஒளியே 
  உயர்பர்த்தி வந்த உயர்வே
பாதார விந்தம் பணிவோம் 
  பர்த்தீச ஞான குருவே!

பொருள்:
பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்ற முப்பெரும் கடவுளரும் ஒன்றாகிய வடிவம் கொண்டோனே, பிரபஞ்சம் அனைத்துக்கும் ஆதாரமானவனே, எல்லையற்ற ஞானச்செல்வனே, கல்வி கற்பதற்கே அவசியமின்றி அனைத்துமறிந்த ஒளிபொருந்திய அறிவை உடையோனே, புட்டபர்த்தியில் அவதரித்த மேலான பொருளே, உனது பாத கமலங்களைப் பணிகிறோம், எமது ஞானகுருவாகிய பர்த்தீசனே!

குறிப்பு:
வேதாரவிந்தன் விடையன் - வேதா (பிரம்மா), அரவிந்தன் (திருமால்), விடையன் (ரிஷபம் ஏறிய சிவபெருமான்)

Tuesday, December 6, 2016

ஸ்ரீ சத்திய சாயி திருப்புகழ்

                                                 ஓம் ஸ்ரீ சாயிராம்

('நாதவிந்து கலாதீ நமோநம’ என்ற ராகத்தில் பாடவும்)

புட்ட பர்த்தி புரீசா நமோநம
 புத்தி சக்தி கொடுப்பாய் நமோநம
  புவியெ லாம்புகழ் போதா நமோநம  புவனேசா 

 புண்ய கீர்த்தன நாதா நமோநம
  புனித கொண்டமர் பேரா நமோநம
   போற்று வோர்க்கருள் பாதா நமோநம  புவிமீதில்

சிட்டர் துன்பம் துடைப்பாய் நமோநம
  சித்தி ராவதி தீரா நமோநம 
    செவ்வெழில் உடை பூண்டாய் நமோநம  பரத்வாஜா

 திங்கள் சூடிய தேவே நமோநம
   தேவ தேவியர் யாவும் ஒரேவுரு
     சேர்ந்த தெய்வமே பாபா நமோநம  பரந்தாமா

அட்ட சித்தி ப்ரதாதா நமோநம
  ஆதி சக்தி சொரூபா நமோநம
    அன்பெனுஞ் சுடர் சோதீ நமோநம  அழகேசா

 அற்பர்க்கும் அவஞ் செய்கின்ற பேருக்கும்
   அருளியே மன மாற்றங்கள் தந்திடும்
     அற்புதா, அகளங்கா நமோநம  அருளாளா

வட்டமாய்ச் சிகை வாய்ந்த வரோதயா
  வளரெழில் நகை பூண்ட நிராமயா
    வல்ல கலியை வதைப்பாய் நமோநம  வரந்தாராய்

 மற்றவர்க்கென வாழ்கின்ற த்யாகமும்
  மற்றுமோர் பிறப்பில்லாத ஞானமும்
   வரமளித்திட வேண்டும் நமோநம    சத்யசாயீ!

குறிப்பு:
புனித கொண்டமர் பேரா - புனிதரான கொண்டமராஜுவின் பேரனே! 

Saturday, December 3, 2016

பர்த்தீச்சுரன் பதிகம் - 10


                                                   ஓம் ஸ்ரீ சாயிராம்

எம்மையெம் மிடமிருந்தே காப்போன் நீயே!
  எல்லார்க்கும் எல்லாமும் ஆவோன் நீயே!
இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஏற்றம் நீயே!
  ஏழிசையில் நாதமென நின்றாய் நீயே!
செம்மைக்குள் சேர்கின்ற செய்யோன் நீயே!
  சிறுமதியைத் தீய்க்கின்ற சீரோன் நீயே!
அம்மையென அப்பனென ஆனோன் நீயே!
  ஆரறிவார் நின்புகழைச் சாயீ முற்றும்!

(பர்த்தீச்சுரன் பதிகம் முற்றும்)

பர்த்தீச்சுரன் பதிகம் - 9


                                             ஓம் ஸ்ரீ சாயிராம்

கொண்டமரின் வழிவந்தாய் ஈஸ்வ ராம்பா
  கும்பிக்குள் ஒளிப்பந்தாய் குடியே றிட்டாய்!
அண்டையிலே கர்ணத்தின் இல்லம் போந்தாய்,
   அன்னைபல ராவதெதும் புதுமை யன்றே!
வண்டமரும் தாமரையாய்ப் பாதம், கண்கள்,
  வணங்கியவர் வாழ்வுக்குப் பொறுப்பை ஏற்றுக்
கொண்டதிருக் கைகளிவை கொண்டோய் வாழி!
  கொடுப்பதுவே கொள்கையெனக் கொண்டாய் சாயீ!


குறிப்புகள்:
கொண்டமரின் வழி வந்தாய் - கொண்டமராஜு அவர்களின் பேரனாகத் தோன்றினாய்
கர்ணம் - கர்ணம் சுப்பம்மா, அண்டை வீட்டுக்காரர்