Monday, June 24, 2019

அச்சமறு பதிகம் - 4


பனிக்கஞ்சேன் பரிதியின் சூடஞ்சேன்
சனிக்கஞ்சேன் நவகோள் தமக்கஞ்சேன்
தனிக்கஞ்ச மலர்நாட்டச்  சாயீசன்றன்
இனிக்கின்ற எழிற்பாதம் பிடித்ததாலே!

பொருள்

இணையற்ற தாமரைமலர் போன்ற பார்வை கொண்ட சாயீசனின் இனிய, அழகிய பாதங்களைப் பற்றிக்கொண்ட காரணத்தினால், பனிவிழும் குளிருக்கோ, கதிரின் வெம்மைக்கோ அஞ்சமாட்டேன். சனி உட்பட்ட நவக்கிரகங்களின் பார்வைக்கும் அஞ்சமாட்டேன்.

அருஞ்சொற்பொருள்

தனிக் கஞ்ச மலர் -> ஒப்பற்ற தாமரைப்பூ
நாட்டம் -> பார்வை

Friday, June 21, 2019

அச்சமறு பதிகம் - 3


கலிக்கஞ்சேன் காலனுக் கஞ்சுகிலேன்
புலிக்கஞ்சேன் பொல்லார்க்கு மஞ்சுகிலேன்
சிலிர்க்கின்ற செழுங்கேசச் சாயீசன்
பிலிற்றுந்தேன் மலர்ப்பாதம் பிடித்ததாலே!

பொருள்
சிலிர்த்து நிற்கும் செழுமையான கேசத்தைக் கொண்ட சாயீசனின் தேன் ததும்பும் மலர்போன்ற பாதங்களைப் பற்றிக்கொண்ட காரணத்தால், நான் இனி கலிபுருஷனுக்கு அஞ்சமாட்டேன், எமனுக்கும் அஞ்சமாட்டேன், புலிக்கு (அதுபோன்ற கொடிய மிருகங்களுக்கு) அஞ்சமாட்டேன், பொல்லாத மனிதர்களுக்கும் அஞ்சமாட்டேன். 

Thursday, June 20, 2019

அச்சமறு பதிகம் - 2


பார்க்கஞ்சேன் வளிதீ வானமினும்
நீர்க்கஞ்சேன் நெஞ்சநிறை ஆசைகளின்
போர்க்கஞ்சேன் புகலிடமாய்ச் சாயீசன்
சீர்க்கஞ்ச மலர்ப்பாதம் சேர்ந்ததாலே!

பொருள்
சாயீசனின் அழகிய தாமரைப் பாதங்களே தஞ்சமென அடைந்துவிட்ட காரணத்தால்,  பஞ்சபூதங்களாகிய நிலம், தீ, நீர், காற்று, வானம் என்ற எவற்றுக்கும் அஞ்சமாட்டேன். மனதில் நிறைந்து போராடுகின்ற ஆசைகளுக்கும் (அவற்றை என்னால் வெற்றிகொள்ள முடியும் என்ற காரணத்தால்) அஞ்சமாட்டேன்.

அருஞ்சொற்பொருள்
வானமினும் -> வானம் + இ(ன்)ன்னும், வானம் மற்றும்
சீர்க்கஞ்ச மலர் -> சீர் + கஞ்ச மலர் ->அழகிய தாமரைமலர் 

Wednesday, June 19, 2019

அச்சமறு பதிகம் - 1நோய்க்கஞ்சேன் நொடித்துப் பழிபேசும்
வாய்க்கஞ்சேன் நள்ளிரவில் நட்டமிடும்
பேய்க்கஞ்சேன் அஞ்சலென் றுரைசாயி
வாய்க்கஞ்ச மலர்கண்ட பரிசினாலே!

பொருள்
சாயீசன் தனது தாமரை வாயினைத் திறந்து “அஞ்சாதே” என்றெமக்குக் கூறிய விதத்தினால் தைரியம் கொண்டுவிட்ட நான் இனி நோய்களுக்கு அஞ்சமாட்டேன், என்னைக் குறித்து முகத்தை நொடித்தபடி பழி பேசுகிற ஊராரின் வாய்க்கும் அஞ்சமாட்டேன், நடு இரவினில் தலைவிரித்து ஆடுவதாகக் கூறப்படும் பேயே வந்தாலும் இனி அஞ்சமாட்டேன்.

அருஞ்சொற் பொருள்
வாய்க்கஞ்ச மலர் - வாய் + கஞ்சமலர் -> வாயாகிய தாமரைப்பூ
பரிசினாலே -> விதத்தினால், தன்மையினால்

மதுரபாரதி

Sunday, May 5, 2019

ஈசுவாராம்பா திருமகன்


                         ஈசுவராம்பா திருமகன் தன்மலர்
                              இதழ்கள் மலர்ந்து
                         பேசுவதெல்லாம் வேதம் மனதில்
                               பிணைப்பது பிரேமை
                         வீசுவன் சூரியஜோதி விண்ணோர்
                               வேந்தர்தம் வேந்தன்
                         மாசறு தெய்வதம் இவனை
                                மகிழ்வொடு தொழுவோம்!

Tuesday, April 2, 2019

சாயி - அட்சய பாத்திரம், காமதேனு, கற்பக விருட்சம்


அள்ள அள்ளக் குறையாத
  அட்சய பாத்திரம் திரௌபதிக்கு
வள்ளல் காம தேனுவெனும்
  மந்திரப் பசுவாம் வசிஷ்டனுக்கு
கிள்ளப் பலவகைக் கனிதந்த
  கற்பக மரமோ பர்த்தியிலே
உள்ளத் துள்ளே என்சாயி
  அட்சயம், கற்பகம், காமதேனு!

Monday, March 4, 2019

புகலிடம் எனக்கேதையா!பல்லவி

புகலிடம் எனக்கேதையா - நின்னை விட்டால்
புட்டபர்த்தீசா த்ரிபுவனேசா                    (புகலிடம்..)

அனுபல்லவி

அகலிகை சாபம் அகற்றிய பாதத்
துகளென் சிரந்தனைத் தீண்டிடுமோ ஐயா!  (புகலிடம்)

சரணங்கள்

அன்றொரு வேடன் மராமரம் என்றான்
மற்றொரு வேடன் கண் பிடுங்கி நட்டான்
தின்று பார்த்த பழந் தனையொரு கிழவி தந்தாள்
என்றன் பக்தி பாபா இவற்றினும் குறைவோ?  (புகலிடம்)

பிரம்படி என்னால் விழுந்ததுண்டோ உனக்கு
பரம்பரைச் சொத்தில் பங்குதனை வாங்கித்
தரும்படித் தூது நடக்க வைத்ததுண்டோ
தாள் பணிகின்றேன் தாய் தந்தை போல்வாய்  (புகலிடம்)

எத்தனை யுகங்கள், எத்தனை பிறவி!
அத்தனையிலும் என் உடன் நடந்திட்டாய்!
பித்தனிம் மதுரன் பிதற்றலைக் கேட்டு
முத்தி தராமல் போய்விடுவாயோ       (புகலிடம்)